Parts of Speech in Igbo Language (Nkeji Asụsụ)

The Igbo term for part of speech is nkeji asụsụ. The parts of speech in Igbo language are:

1. Nouns - Aha (Mkpọaha)

2. Pronouns - Nnọchịaha

3. Verbs - Ngwaa

4. Adjectives - Nkọwa

5. Adverbs - Nkwuwa

6. Prepositions - Mbuụzọ

7. Conjuctions - Njikọ

8. Conjuctions - Ntimkpu