Igbo Grammar Terminology

abstract noun - ahauche
adjective - nkọwa
adverb - nkwuwa
affix - mgbakwunye
apostrophe (') - rịkọm elu
auxiliary verb - nnyemakangwaa
brackets - akara ngudo
collective noun - ahaigwe
colon (:) - kpọmkpọm
comma (,) - rịkọm
concrete noun - ahaaka
conjunction - njikọ
consonant - mgbochiume
demonstrative pronoun - nkọwaaha nrụaka
double quotation mark (" ") - rịkọm ngwu
digraph - mgbochiume mkpị
full stop (.) - kpọm
future tense - ndịniihu
grammar - ụtọasụsụ
high tone - ụdaolu
hyphen (-) - akara uhie
imperative mood of verb - ngwaa ntimiwu
impersonal pronoun - nnọchimpesịn
indefinite pronoun - nkowaaha mkpọkọta
interrogative pronoun - nnọchiaha ajụjụ
low tone - ụdaala
mid tone - ụdansụda
nominal modifiers - nkọwaaha
noun - mkpọaha
paragraph - ọgbara okwu
parentheses - akara ngudo
parts of speech - nkeji asụsụ
past perfect tense - ndịmecha
past tense - ndịnaazụ
personal pronoun - nnọchionye
plural - ụbara
prefix - nganiihu
preposition - mbuụzọ
progressive vowel assimilation - olilo ihu
present tense - ndịugbua
pronominal modifier - nnọchiaha nkọwa
pronoun - nnọchịaha
punctuation mark - akara edemede
pseudo vowel - myiriụdaume
proper noun - ahaizugbe
quantifiers - mkpokọta
question mark (?) - akara ajụjụ
reflective pronoun - nnọchionwe
regressive vowel assimilation - olilo azụ
semi-colon (;) - rịkọmkpọm
sentence - ahịrịokwu
single quotation mark (' ') - rịkọm ngwu
singular - mkpọolu
singular and plural - mkpọolu na ụbara
spelling - nsupe
suffix - nsonaazụ
syllable - nkejiokwu
tone - ụdaolu
tone marking - akara ụdaolu
verb - ngwaa
verb root - isingwaa
vowel - ụdaume
vowel assimilation - olilo ụdaume
vowel elision - ndapụ ụdaume
vowel harmony - ndakọrita ụdaume
vowel (heavy sound) - ụdaarụ
vowel (light sound) - ụdamfe
vowel (pseudo vowel) - myiriụdaume
word - mkpụrụokwu