Parts of the Human Body (Igbo Language)ntutu - hair (on the head)
isi - head
ọbara - blood
ihu - face
anya - eye
imi - nose
ọnụ - mouth
eze - teeth
ire - tongue
nti - ear
ntị - cheek
agba - jaw
ajị - hair (except hair on the head)
ọkpụkpọ - bone
aka - hand
mkpụrụ aka - finger
ọba aka - palm
ọkpụ aka - fist
mbọ aka - finger nail
afọ - stomach
eriri afọ - intestine
azụ - back
ukwu - waist
ụkwụ - leg
mkpụrụ ụkwụ - toe
mbọ ukwu - toe nail