Igbo Dictionary - words beginning with 'ọ'


ọba
ọbagwụ
ọbala
ọbante
ọbịa
ọbọ
ọbọgwụ
ọbụ
ọbụbụụ
ọcha
ọchanja
ọchị
ọchịchị
ọchịchịị
ọchọọgụ
ọchụ
ọda
ọdachi
ọdọ
ọdọgwụma
ọdọlụkọọdọ
ọdụ
ọdụdụ
ọdụm
ọfala
ọfịa
ọfọ
ọfọlọ
ọfụ
ọfụlịfụ
ọfụlụ
ọfụma
ọfụụ
ọgaalụ
ọgacha
ọgalanya
ọgazị
ọgịlịga
ọgịnị
ọgọ
ọgọdọ
ọgọlọ
ọgọm ajii
ọgụ
ọgụgọ
ọgụgụa
ọgba
ọgba tumtum
ọgbadụ
ọgbakasị
ọgbala
ọgbanchi
ọgbanje
ọgbịlịgba
ọgbọ
ọgbọdọgbọ
ọgbọnọ
ọgbụ
ọgbụgba
ọgha
ọghịlịghọ
ọghọm
ọgwa
ọgwọ
ọgwụ
ọja
ọjị
ọjọgọlọ
ọjọọ
ọka
ọkala
ọkanga
ọkazị
ọkịka
ọkịlị
ọkịlịka
ọkịtịkpa
ọkịtịkpakpa
ọkọ
ọkọchi
ọkọchị
ọkọlọkọlọ
ọkọlọtọ
ọkụ
ọkụkọ
ọkpa
ọkpala
ọkpanga
ọkpịjọ
ọkpọ
ọkpọkọ
ọkpọkọlọ
ọkpọkọrọ
ọkpọle
ọkpọọ
ọkpọrọ
ọkpọsị
ọkpụ
ọkpụkpọ
ọkpụkpụ
ọkpụlụkpụ
ọkwa
ọkwatịkọtụkọ
ọkwe
ọkwụ
ọkwụkwa
ọkwụlụ
ọla
ọla njuna
ọlaka
ọlịlị
ọlọgba
ọlụ
ọlụkpụ
ọlụkpụlụ
ọlụsị
ọma
ọmị
ọmiiko
ọmọdi
ọmụ
ọmụmụ
ọmụgwọ
ọmụlụnwa
ọmụmụ
ọna
ọnịcha
ọnọdụ
ọnọkọ
ọnọnọ
ọnọnọọ
ọnụ
ọnụkụ
ọnụma
ọnụnụ
ọṅụ
ọṅụṅụ
ọnwa
ọnwọ
ọnwụ
ọnwụnwa
ọnya
ọnyị
ọpapa
ọpịa
ọpịrịma
ọpọtọpọtọ
ọra
ọrachi
ọrọwụ
ọrụ
ọsa
ọsịsị
ọsọ
ọsụkwụ
ọsụsọọ
ọta
ọtakwụ
ọtanjele
ọtanke
ọtị
ọtọ
ọtọsị
ọtụ
ọtụkpa
ọtụlụ
ọtụlụkpokpo
ọtụtụ
ọwa
ọwala
ọwị
ọwọlị
ọwụ
ọya
ọyị
ọyọ
ọyọọ
ọza
ọzala
ọzịza
ọzọ
ọzụgwe


Dictionary Home