Igbo Language Syllable (Nkejiokwu)

A syllable in Igbo language is a unit of pronunciation that has one vowel sound, with or without a consonant, forming the whole or a part of a word. The Igbo term for syllable is 'nkejiokwu'. Given that Igbo is a tonal language, syllable is an important part of the language, as each syllable carries the tone.

There are two syllable types in Igbo language:
  1. Vowel or syllabic nasal (pseudovowel). This is one vowel sound, where the syllable is one letter (a, e, i, ị, o, ọ, u, ụ, m, n).
  2. Consonant + vowel. This is one consonant and one vowel, where the consonant must precede the vowel (nye, re, kwu, nya, bu, ka, ga, ra, etc.).

Examples of syllables in Igbo language

O nyere m ego (She gave me money).

Onyeremego
123456


Ọ gara akwụkwọ (She went to school).

garaakwụkwọ
123456


Nneka mara mma (Nneka is beautiful).

Nnekamaramma
1234567


Ọ hụrụ m n'anya (She loves me).

hụrụmn'anya
1234567


Aha m bụ Emeka (My name is Emeka).

AhambụEmeka
1234567